Sessions

Calendari dels actes participatius

 • Dijous 15 de setembre:
  • Presentació del procés de participació al consell d’administració de Marina Badalona.
 • Dilluns 10 d’octubre – diumenge 20 de novembre:
  • Organització i desenvolupament de les sessions informatives i recollida de propostes i suggeriments.

Sessions informatives

 • Dimarts 8 de novembre:
  • 12.00 h– Operadors del port
 • Dimecres 9 de novembre:
  • 19.00 h– Associacions de veïns i veïnat proper
 • Dijous 10 de novembre:
  • 12.00 h- Entitats econòmiques locals
 • Dissabte 12 de novembre:
  • 12.00 h – Públic general

Conclusions

La Modificació del Pla especial (MPE) de desenvolupament del sistema general portuari de
Badalona té com objectiu-marc potenciar l’obertura del port a la ciutat. El viaducte del ferrocarril
que es construirà per sobre del nou canal i donarà continuïtat a la ciutat vers el port, millorarà
substancialment tota mena d’accessibilitats ciutat-port. Aquest aspecte quedarà reforçat per la
nova estació de tramvia del port que es situarà en la línia del futur HUB de l’Audiovisual a les
Tres Xemeneies. La nova disposició de les edificacions al port i els usos i activitats que en elles
estiguin permesos urbanísticament haurà de potenciar el port com a focus d’atracció d’activitat
urbana, i fer que esdevingui la cruïlla entre l’eix cívic del Gorg i el passeig marítim de Badalona.
La MPE potencia el desenvolupament de les activitats portuàries -la pesca, i la indústria i l’oci
nàutics- i preveu la seva compatibilitat amb les activitats més pròpiament urbanes -el turisme, la
restauració i les activitats educatives i culturals-.
Les principals modificacions que introdueix la MPE en la regulació urbanística del Port de
Badalona, són:

 • Preveure espais per a equipaments i dotacions.
  • On s’hi puguin desenvolupar escoles de formació professional que tinguin relació amb la indústria nàutica, però també amb l’oci i l’esport nàutics. El port vol promoure les professions i els esports relacionats amb el port i el mar.
  • On apareguin locals per a les entitats del port o un museu marítim.
 • Agrupar, al moll nord del canal i al propi Moll Nord del port, els usos més urbans -restauració, oci, turisme, cultura- per a generar un punt d’atracció ciutadana allà on es produeix l’encreuament de l’eix cívic del Gorg i el passeig marítim. La MPE admet l’ús de restauració en els locals que formen la façana la banda nord del canal, i preveu un nou edifici cultural al Moll Nord.
 • Incorporar l’ús d’oficines al règim d’usos admesos al port, per tal d’afavorir la implantació d’empreses relacionades amb l’economia blava.

De les aportacions fetes en el marc del procés participatiu dut a terme durant el mes de novembre
de 2022, es desprèn l’interès dels ciutadans i agents econòmics per què el port estigui ben
connectat amb la resta de la ciutat de Badalona i no suposi un obstacle en les connexions entre
els diferents barris de la ciutat. En aquest sentit, preocupen els terminis de realització de les
obres del viaducte de les vies del ferrocarril i la materialització de la passarel·la situada junt a
aquestes vies que doni continuïtat al passeig marítim.

Es desitja un port que sigui universalment accessible per a les persones amb mobilitat reduïda,
tant a la plataforma del port que se situa uns quants metres per sota del nivell de la resta de la
ciutat, com en el passeig de l’escullera situat per sobre de les edificacions del dic de recer.
També, que el circuit per a vianants vagi acompanyat sempre d’un carril bici i que es doti el port
del servei de bicicletes compartides -bicing/AMBici-.

Els veïns i usuaris han expressat el seu interès perquè el port assoleixi la seva sostenibilitat
ambiental
, perquè prevegi els requeriments de les noves fonts d’energies renovables a les
embarcacions i perquè inclogui sistemes de producció d’energia neta a les seves edificacions i
instal·lacions, com ara les plaques solars i les fotovoltaïques.

Pel què fa als usos del port, s’ha valorat positivament l’augment de la superfície destinada a
equipaments. S’ha sol·licitat que l’ús d’aquests equipaments vagi en consonància amb el Pla
d’equipaments de Badalona. Remarquen la importància de situar escoles de formació en relació
amb les activitats del port, tant sigui les relacionades amb la indústria nàutica, com les
relacionades amb el lleure nàutic. També es va expressar que seria interessant que en l’edificació
on es proposa situar l’escola de mar es reservessin espais per a les entitats que desenvolupen
activitats relacionades amb el mar, tant per al bon desenvolupament de les entitats com per fer
possible la millora quantitativa de l’oferta de les distintes activitats, com de la seva qualitat.

Alguns ciutadans veuen necessari complementar l’activitat esportiva nàutica i l’oferta del port
amb espais destinats a l’entrenament i la preparació física, com ara un gimnàs.
També han sortit altres idees d’equipaments complementaris, com ara la d’un centre de
recuperació d’animals marins o la de destinar algun dels locals de les façanes del canal a espais
per a entitats locals. També han apostat perquè el port promogui el turisme relacionat amb
l’activitat nàutica, com podrien ser el busseig o la pesca.

Alguns usuaris del port han mostrat la seva preocupació entorn la creixent oferta de lloguer
d’embarcacions per a pernoctacions, assimilable als lloguers turístics d’apartaments, i han
demanat una regulació específica d’aquesta activitat.
Es veu necessària la proposta de la MPE d’ampliar l’espai per a la indústria nàutica, tant en
espais construïts per a tallers, com en l’espai del varador per a poder augmentar les tasques de
manteniment de les embarcacions dels usuaris del port.

Altres aportacions rebudes han apostat perquè el port apropi el talent artístic, científic i tecnològic.
Incorporant una zona de networking i afavorint la implantació d’empreses relacionades amb el
mar, el turisme sostenible i la cura del medi ambient.

En referència a l’ús de restauració els veïns han demanat que no s’admeti exhaustivament aquest
ús i s’aposti també per comerços de proximitat. Més en concret han demanat una regulació del
nombre i/o l’extensió de terrasses de tot l’àmbit canal-Rambla del Gorg-carrer Pi i Margall. Entre
els que han opinat sobre l’oci nocturn hi ha hagut posicions contraposades sobre si la MPE l’ha
d’admetre, o no, entre els usos del port.

Un cop l’Avanç de la Modificació del Pla especial ha estat sotmès al present procés participatiu,
per tal de portar el document a la seva aprovació inicial caldrà que es tinguin en compte els
següents aspectes:

 • Apostar per a la formació del port com a una illa de vianants. Millorar l’accessibilitat rodada i la possibilitat d’estacionament en l’entorn del port. Facilitar l’accessibilitat a la plataforma del port des de la resta de la ciutat, tant amb un carril bici com per a vianants i tenint especial cura de les persones amb mobilitat reduïda.
 • Per a la regulació urbanística de les edificacions -sobretot per als nous volums- definir uns paràmetres que fixin la seva envolvent màxima i la seva relació amb la resta d’edificacions, deixant que la resta de paràmetres siguin més adaptables a les necessitats variables de la demanda d’activitats al port en el moment de l’edificació o de l’inici d’activitat, ja sigui en relació als usos a implantar, com en relació als seus requeriments tècnics i constructius.
 • Pel què fa als usos admesos, les aportacions rebudes en el procés de participació ciutadana reforcen i matisen les propostes de l’avanç de MPE:
  • Mantenir en el moll de Quimet Costa l’espai destinat a la pesca i potenciar els usos relacionats amb la indústria nàutica.
  • Apostar en el moll de Capitania pels usos d’oficines relacionats amb l’economia blava.
  • Augmentar en els molls situats al sud del canal la proporció d’equipaments, sobretot aquells que estiguin destinats a la formació i a les activitats portuàries.
  • Potenciar en el moll Nord els usos de restauració, turisme, oci i cultura.

Les aportacions fetes en seu del procés participatiu no es contraposen a les propostes de l’Avanç
de MPE: s’ha insistit en la necessitat d’executar urgentment les obres d’infraestructura pendents
i en implementar més mesures per a fer accessible el port a les persones amb mobilitat reduïda.
Molts participants han aportat idees sobre nous usos a incloure en el port que la MPE hauria de
valorar i tenir en compte en el moment de fer una normativa adaptativa, capaç d’absorbir tant
aquestes propostes com aquelles que puguin sorgir més endavant i resultin interessants per al
port i pel conjunt de la ciutat.

Per què és important la participació ciutadana?

Cada vegada més, la ciutadania vol intervenir més activament en les decisions que afecten la seva vida. Un dels instruments per fomentar-ho és el procés participatiu, una trobada delimitada en un temps concret per promoure el debat i el contrast d’opinions.

Marina Badalona impulsa aquest procés participatiu per a l’elaboració del nou Pla d’Usos que ha de regular totes les activitats a la zona del port. Amb la col·laboració de tothom i les múltiples mirades aconseguirem prendre millors decisions. El port és un element fonamental de la vida de la ciutat, ha d’esdevenir un espai de tothom i per a tothom. Per tal de poder sentir-ho com a propi, els badalonins i les badalonins tenen l’oportunitat de participar i donar la seva opinió. Incorporar la veu de la ciutadania és fonamental.